โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2567

  กิจกรรมวิ่งคบไฟ เนื่องในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

  พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567