โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

  โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

   ส่งมอบบ้านผู้พิการที่ซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมมอบถุงยังชีพ