การับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................................
โครงการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 7 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................................
ขอรับระเบียบหลักเกณฑ์และตารางการแข่งขันกีฬาบ้านใหม่เกมส์ [ 29 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................