วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอาาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดลม) ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด ๒ ครั้ง/ชั้นมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟล ตามรายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ lnk Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กบ ๔๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย ๑๘ ตลอดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง