วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม, คลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกิจการประปา (เครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) หินคลุก จำนวน ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยชานนท์