วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2566) จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาย อปพร.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โล่ สายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ชุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง