เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโนบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
งานส่งเสริมการเกษตร
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบบ้านบริการประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ทางเข้า gclub สมัครเล่นคาสิโน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองคลัง
 
นางชวันภรณ์  รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 -รอบันทึกข้อมูล-  -รอบันทึกข้อมูล-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  / งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ
   
 นางสาวชนสร  โชติมงคล  นางสาวณภัทร พลดงนอก  -รอบันทึกข้อมูล-  -รอบันทึกข้อมูล-
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 นางสาวเพชรชนก  ไกยะฝ่าย  -รอบันทึกข้อมูล-  -รอบันทึกข้อมูล-  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
  -รอบันทึกข้อมูล-   -รอบันทึกข้อมูล-   -รอบันทึกข้อมูล-  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

     
 -รอบันทึกข้อมูล-      
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
 พนักงานจ้างทั่วไป     พนักงานจ้างทั่วไป  
     
 -รอบันทึกข้อมูล-    -รอบันทึกข้อมูล-  
 คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป