เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นางสาวภคนันท์  รักษาสุวรรณ  
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
 
  นางสาวฐิติยากร  สุนทรโชคชัย  
   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์