เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-รอบันทึกข้อมูล-
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นางบูรณี  พรหมพันธ์ใจ  
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ