เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโนบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
งานส่งเสริมการเกษตร
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบบ้านบริการประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ทางเข้า gclub สมัครเล่นคาสิโน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

          การคมนาคม 

ปัจจุบันในเขตตำบลบ้านใหม่ มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะชนิดต่างๆผ่านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ

-  ทางรถไฟ สายอุบลกรุงเทพมหานคร ตัดผ่านตำบลบ้านใหม่  จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

- ถนนลาดยางแยกจากถนนบายพาดสามแยกปักธงชัยขอนแก่น  ตัดผ่านตำบลบ้านใหม่ไปสิ้นสุดที่วัดหนองเป็ดน้ำตำบลโคกกรวดเชื่อมกับถนนมิตรภาพ  ระยะทาง  8  กิโลเมตร  ใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญ  ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก สบายมากขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง

การไฟฟ้า

ประชากรตำบลบ้านใหม่  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับบ้านใกล้เคียง  ซึ่งจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ได้ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์  และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  ระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน  และถนนสายหลักในทุกหมู่บ้านยังมีไม่ทั่วถึง

          แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  เป็นลำห้วย  จำนวน  3  สาย

ตำบลบ้านใหม่มีแหล่งน้ำที่เป็นลำน้ำขนาดเล็กไหลผ่านที่แยกมาจากลำตะคอง คือ คลองมะค่า  คลองชลประทาน  และลำปรุ  ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีพื้นที่ในบริเวณนี้ใช้แหล่งน้ำดังกล่าวในการทำนาปี ,นาปรัง , สวนไม้ผล , พืชผัก และไม้ดอก (นาบัว)  ส่วนที่พื้นที่บริเวณอื่นต้องอาศัยน้ำฝน 

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  เขื่อนกั้นน้ำ                                                             จำนวน  1        แห่ง

-  สระน้ำ                                                                  จำนวน  8        แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                                                                จำนวน  3        แห่ง

-  ระบบประปาหมู่บ้าน                                                  จำนวน  3        แห่ง 

(บ้านหัวสิบ , บ้านมะขามเฒ่า,บ้านยางน้อย) 

การโทรคมนาคม

การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับความสะดวกทุกหมู่บ้าน ดังนี้  ในตำบลบ้านใหม่มีระบบโทรศัพท์   โทรศัพท์ประจำบ้าน  จำนวน  2,253  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  49.4  มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  10  จุด  คิดเป็นร้อยละ  83.33  ของหมู่บ้านทั้งตำบล