เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโนบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
งานส่งเสริมการเกษตร
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบบ้านบริการประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ทางเข้า gclub สมัครเล่นคาสิโน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สภาพทางสังคม
 

  สภาพทางสังคม

 การศึกษา

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน  1        แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                     จำนวน  4        แห่ง

-   โรงเรียนอาชีวศึกษา                      จำนวน  1        แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชน  ทต.                 จำนวน  1        แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน   11         แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. บ้านใหม่      จำนวน    1          แห่ง

  การสาธารณสุข

-  ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล           จำนวน    2       แห่ง

-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    จำนวน   120   คน

-  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน     จำนวน     12       แห่ง

-  อัตราการมีส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  มีป้อมยามตำรวจ      

สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                  จำนวน  7        แห่ง

-  โบสถ์                             จำนวน  6         แห่ง