เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
 
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโนบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
งานส่งเสริมการเกษตร
งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
การลดขั้นตอน
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 6
การจัดระเบียบควบคุมภายในฯ ข้อ 5
แผนผังข้นตอนการปฎิบัติงาน
คำสั่งประกาศ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานทางการเงิน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบบ้านบริการประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ทางเข้า gclub สมัครเล่นคาสิโน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่จะทำนาเป็นอาชีพหลักและพื้นที่ทำนาจะเป็นพื้นที่ที่ทั้งอาศัยน้ำฝนและอยู่ในเขตชลประทาน  จึงทำนาได้ปีละ  1 - 2 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่  ข้าวเหลืองปะทิว  ขาวตาแห้ง ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พื้นเมือง   และมีการปลูกพืชผัก  ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ  การทำนาบัว การเลี้ยงปลากินพืชและสัตว์  รวมทั้งการจัดทำไร่นาสวนผสม  อาชีพรองได้แก่  การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นบ้าน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ โคเนื้อ เป็นต้น เมื่อเกษตรกรว่างจากการทำกิจกรรมการเกษตรแล้วจะไปรับจ้างทั่วไป  ส่วนคนในวัยหนุ่มสาวจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด    และ ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบลบ้านใหม่

1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                          จำนวน      5              แห่ง

2. โรงงานอุตสาหกรรม                                       จำนวน      1              แห่ง

3. ร้านค้าขนาดเล็ก, ร้านอาหารตามสั่ง,ร้านขายชำ       จำนวน   142            แห่ง

4. ร้านอาหารขนาดใหญ่                                      จำนวน     7              แห่ง

                5. ร้านเกมส์                                                     จำนวน      5              ร้าน

                6. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์                                       จำนวน      8             ร้าน

                7. อู่ซ่อมรถยนต์                                                จำนวน      8              แห่ง

                8. ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผมชาย                             จำนวน    25              ร้าน

                9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                                       จำนวน     9              ร้าน

การประกอบอาชีพการเกษตรของตำบลบ้านใหม่ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรถไถเดินตามเป็นของตนเอง  มีบางรายที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยหรือเช่านาทำ  จะต้องจ้างเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องไถให้ในอัตราไร่ละ 350-500  บาท  ส่วนค่าแรงในการประกอบอาชีพการเกษตร  ค่าแรงวันละ  150-200 บาท/คน/วัน  ค่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ค่าแรงขั้นต่ำวันละ  147  บาท/คน/วัน

            การถือครองที่ดิน  เพื่อการเกษตร 

สิทธิในที่ดินของเกษตรกรตำบลบ้านใหม่  ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์  ประเภทโฉนดร้อยละ  70  และเป็น  นส. 3 ก  ร้อยละ  30 

การใช้ที่ดิน

ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ของตำบลบ้านใหม่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในการทำการเกษตรก็คือการทำนาในฤดูฝน  การประมงและปลูกผักในฤดูแล้งคิดเป็นร้อยละ  64 ของพื้นที่ทั้งหมด  ส่วนที่ดอนใช้เป็นที่อยู่ อาศัยและทำการปลูกไม้ผลและเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ  36  ของพื้นที่ทั้งหมด