เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ โดยนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายทรงโปรด เพชรสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-29
2021-11-02
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-28
2021-10-27
2021-10-21
2021-09-28
2021-09-21
2021-09-20