เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสร้างอาชีพ และสังคมที่ยั่งยืนตำบลบ้านใหม่


        นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ  และสังคมที่ยั่งยืนตำบลบ้านใหม่ ระกว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทตโนธานี ฝ่ายสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการสอนอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2021-07-19
2021-07-09
2021-07-07
2021-06-25
2021-06-23
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-10