เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสร้างอาชีพ และสังคมที่ยั่งยืนตำบลบ้านใหม่


        นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ  และสังคมที่ยั่งยืนตำบลบ้านใหม่ ระกว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทตโนธานี ฝ่ายสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการสอนอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30