เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้เบื้องในการป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30