เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร


วันพฤหสับดีที่ 26 พฤศจิกายน  2558 นางสำรวย  พยอมใหม่  นายกเทศมนตรี นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรี พร้อมประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร  ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน  เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30